Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe od 1 października 2019

Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe od 1 października 2019

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którą już od 1 października 2019 roku dolna stawka podatku PIT zostanie obniżona z 18 do 17 proc.

Koszty ze stosunku pracy

Rodzaj kosztów Obecny stan prawny Stan prawny od 1.01.2020 Stan prawny w IV kwartale 2019 r.
Koszty miesięczne 111 zł 25 gr 250 zł 250 zł
Limit kosztów rocznych 1335 zł 3000 zł 1751 zł 25 gr
Limit kosztów rocznych pracownika wieloetatowego 2002 zł 05 gr 4500 zł 2626 zł 54 gr
Koszty miesięczne pracownika zamiejscowego 139 zł 06 gr 300 zł 300 zł
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego 1668 zł 72 gr 3600 zł 2151 zł 54 gr
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego wieloetatowego 2502 zł 56 gr 5400 zł 3226 zł 92 gr

Planowana zmiana dotyczy wyłącznie wysokości kosztów. Sama treść przepisu (poza niemającymi znaczenia merytorycznego poprawkami stylistycznymi) pozostaje niezmieniona. Zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy, przesłanki stosowania kosztów podwyższonych, możliwość dokumentowania kosztów rzeczywistych imiennymi biletami okresowymi i in. pozostają bez zmian.

Koszty miesięczne w IV kwartale odpowiadają kosztom stosowanym w 2020 r. Ich wyróżnienie w przepisie czasowym ustawy zmieniającej wiąże się z odmiennym limitem kosztów rocznych (kalkulowanym według dwóch stawek kosztów).

Zmiana pracowniczych kosztów uzyskania przychodów pociągnie za sobą automatyczną zmianę kosztów stosowanych przez podatników osiągających dochody w rozumieniu art. 13 pkt 57 i 9 u.p.d.o.f. (wykonywanie obowiązków społecznych i obywatelskich, członkostwo w organach osób prawnych, umowy menedżerskie). Ponieważ zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f. koszty te przyjmuje się w wysokości podstawowych kosztów pracowniczych, od 1.01.2020 r. wynosić one będą 250 zł miesięcznie. Analogiczna zmiana nastąpi też w IV kwartale 2019 r.

Skala podatkowa

Planowana jest również zmiana skali podatkowej. W jej wyniku w rozliczeniu za rok 2020 obniżona zostanie pierwsza stawka podatkowa. W miejsce 18% stosowana będzie stawka w wysokości 17%. Druga stawka (32%) pozostanie niezmieniona. Nie ulegnie również zmianie wysokość progu, od którego ma zastosowanie druga ze stawek (85 528 zł). Wobec obniżenia pierwszej stawki wzór obliczenia podatku przez podatników podlegających stawce 32% ulegnie zmianie (zmniejszenie dodawanej kwoty podatku przypadającego na pierwszy próg podatkowy). Obecnie podatek wynosi „15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek”. Od 1.01.2020 r. obliczenie nastąpi według wzoru: „14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek”.

Planowana jest również zmiana skali podatkowej stosowanej w rozliczeniu 2019 r. Pierwsza stawka podatkowa wynosić będzie 17,75% (skoro „roczne” obniżenie ma wynieść 1%, zmieniając ustawę z mocą za ostatni kwartał 2019 r., ustawodawca proporcjonalnie obniżył stawkę o 1/2 docelowego obniżenia). Nie zmieni się zaś próg podatkowy (85 528 zł). Obliczenie podatku przez podatnika uzyskującego dochody poddane drugiej stawce wyglądać będzie w rozliczeniu roku 2019 następująco: „15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek”.