Koszty ze stosunku pracy

Koszty ze stosunku pracy

Koszty ze stosunku pracy

Zgodnie z projektem zmianie (podwyższeniu) ulegną koszty ze stosunku pracy (art. 22 ust. 2 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f.). Porównanie kosztów obecnych, stosowanych w IV kwartale 2019 r. (od 1 października do 31 grudnia) i obowiązujących od 1.01.2020 r. przedstawia się następująco:

Tabela

Rodzaj kosztów Obecny stan prawny Stan prawny od 1.01.2020 Stan prawny w IV kwartale 2019 r.
Koszty miesięczne 111 zł 25 gr 250 zł 250 zł
Limit kosztów rocznych 1335 zł 3000 zł 1751 zł 25 gr
Limit kosztów rocznych pracownika wieloetatowego 2002 zł 05 gr 4500 zł 2626 zł 54 gr
Koszty miesięczne pracownika zamiejscowego 139 zł 06 gr 300 zł 300 zł
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego 1668 zł 72 gr 3600 zł 2151 zł 54 gr
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego wieloetatowego 2502 zł 56 gr 5400 zł 3226 zł 92 gr

Planowana zmiana dotyczy wyłącznie wysokości kosztów. Sama treść przepisu (poza niemającymi znaczenia merytorycznego poprawkami stylistycznymi) pozostaje niezmieniona. Zasady potrącania kosztów ze stosunku pracy, przesłanki stosowania kosztów podwyższonych, możliwość dokumentowania kosztów rzeczywistych imiennymi biletami okresowymi i in. pozostają bez zmian.

Koszty miesięczne w IV kwartale odpowiadają kosztom stosowanym w 2020 r. Ich wyróżnienie w przepisie czasowym ustawy zmieniającej wiąże się z odmiennym limitem kosztów rocznych (kalkulowanym według dwóch stawek kosztów).