Biała lista podatnikow

Biała lista podatnikow

Zgodnie z opinią Ministerstwa Finansów w ostatnich latach zarówno w Polsce, jak i w pozostałych państwach należących do Unii Europejskiej można zaobserwować nasilanie się niebezpiecznego zjawiska polegającego na wykorzystywania mechanizmów podatku VAT do popełniania czynów o charakterze przestępczym. Dotyczy to przede wszystkim uszczuplania wpływów do budżetu państwa poprzez zaniżanie wykazywanych należności, uporczywe niewpłacanie zadeklarowanych zobowiązań podatkowych, a także wyłudzanie nienależnych zwrotów w zakresie podatku VAT. Powyższe czynniki odnoszą się przede wszystkim do przestępczości opierającej się na tzw. karuzelach podatkowych.

Jednym z najistotniejszych środków mających na celu ograniczenie nieprawidłowości w powyższym zakresie jest zachęcenie podatników do zachowania należytej staranności w kontekście doboru kontrahentów.

Wykaz podatników VAT prowadzi Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Ewidencja jest dostępna w postaci elektronicznej, zarówno na stronie Ministerstwa Finansów jak i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaś dostęp do niej jest całkowicie bezpłatny. Baza danych jest aktualizowana na bieżąco, tj. raz na dobę, w każdy dzień roboczy. Co istotne, aktualizacja informacji ma zastosowanie również do wykazu numerów rachunków bankowych. W konsekwencji jeżeli podatnik zleci przelew tego samego dnia, w którym dokonał weryfikacji kontrahenta, to będzie on zabezpieczony prawnie przed ewentualnymi sankcjami, jeśli okazałoby się, że rachunek ten został usunięty z listy ze zwłoką. Ustawodawca wyszedł z założenia, że jeżeli dane zawarte w wykazie nie zostaną zaktualizowane na czas, to podatnik nie może ponosić z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Ponadto w przypadku wystąpienia informacji nieaktualnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, podatnicy są uprawnieni do złożenia wniosku wraz z uzasadnieniem o sprostowanie lub usunięcie danych zawartych w wykazie Szefa KAS.